Ring mig op

Code of Conduct

Omtanke og ansvarlighed

Omtanke og ansvarlighed over for omverdenen, medarbejdere, kunder, miljø og samfund – er kernen i MH’s virke. MH’s Code of Conduct tager afsæt i vores CSR-politik og fungerer, som en integreret ”rød tråd” i alle dele af organisationen. På den måde kan vi sikre, at vi altid har fokus på, hvordan vi agerer og påvirker omverdenen. Samme høje krav stiller vi også til vores samarbejdspartnere og leverandører. Det er et krav, at vores samarbejdspartnere og leverandører overholder love og forordninger, som gælder i de lande, de opererer i.

 

Kunder

Hos MH har vi en kundeorienterede kultur. Vores vision er, at 9 ud af 10 kunder og samarbejdspartnere vil bruge os igen, samt omtaler os positivt.

Vi arbejder derfor engageret og kontinuerligt på at skabe en adfærd, som kan realisere denne vision.
En kundeorienteret tilgang til samarbejde, samt en adfærd som baserer sig på vores ’Code og Conduct’ forventer vi ligeledes udlevet af vores samarbejdspartnere og leverandører.

 

Ansættelsesvilkår

Hos MH er alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseret på relevante og objektive kriterier.

Vi ønsker ikke at bidrage til social dumping, men sikrer fair forhold for vores ansatte. Alle medarbejdere er ansat jf. gældende overenskomster og lovgivning. Vi er medlem af relevante brancheorganisationer, og dokumenterer løbende over for offentlige instanser, at løn- og ansættelsesvilkår lever op til gældende overenskomster og lovgivning. Dette skal vores samarbejdspartnere og leverandører ligeledes kunne leve op til.

 

Arbejdsmiljø

Hos MH har vi fokus på, at arbejdsmiljøarbejdet systematisk bliver udviklet og optimeret, så der ikke er ansatte i virksomheden, der udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til. Vi evaluerer eventuelle risici og bestræber os på, at ingen kommer til skade. Vi sikrer, at alle nationale og regionale love samt bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt. Når vi vælger samarbejdspartnere og leverandører skal de kunne dokumentere, at der kontinuerligt bliver arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en sikker arbejdsplads.

 

Miljø

Som en betragtelig spiller i branchen ønsker vi at fremstå som det gode eksempel på en effektiv og miljøbevidst projektafvikling.

MH ønsker i sit virke at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energibesparende initiativer i vores forskellige aktiviteter. Ved valg af nye firmabiler og maskiner indgår miljøbelastning som et vigtigt valgkriterium. MH deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder af eksempelvis byggematerialer.

Vi arbejder ud fra et miljøledelsessystem, som skal sikre, at projektstyringen effektiviseres og at tiden, hvori miljøet belastes, bliver minimeret.
Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde lovgivning, hvad angår miljøpåvirkning.

 

Etik

MH overholder vi love og direktiver på de markeder, hvor vi opererer.

Vi er bevidste om, at vores placering i samfundet medfører et øget ansvar for at medvirke til at fremme en god og sund etik og moral. Negativ omtale kan have væsentlig forretningsmæssig betydning både i form af kunderelationer samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Vi arbejder derfor aktivt for at undgå korruption, nepotisme og anden form for omgåelse af god arbejdsetik. Vi er bevidste om, at MH’s størrelse gør det svært at sikre, at der ikke forekommer uetiske situationer. For at minimere risikoen for at det sker, fremmer vi ved hjælp af kommunikation en sund og åben forretningskultur. Vi forholder os til vores samarbejdspartneres og leverandørers etiske kodeks og fordrer, at de arbejder ud fra god forretningsetik.

 

Socialt ansvar

Hos MH udøver vi ikke forskelsbehandling som følge af køn, alder, handicap, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel-, social- eller etnisk oprindelse i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.

Vi føler en forpligtelse til at være med til at skabe et multikulturelt og veluddannet samfund. Derfor er fremtidens generationer og deres udvikling et højt prioriteret fokusområde, og vi arbejder målrettet på, at 10% af vores bemanding altid består af lærlinge og elever, samt praktikanter under uddannelse.

Vi forventer ligeledes, at vores samarbejdspartnere og leverandører ikke yder forskelsbehandling af nogen art, samt arbejder aktivt, i det omfang det er muligt, på at uddanne kommende generationer.

 

Kultur

Vores værdier er alle kundeorienterede og danner grobund for vores kultur. MH er en del af Barslund Group og sammen er vi: Behovsorienterede, Udviklingsorienterede, Sociale, Stolte, Engagerede og Nytænkende.

For at sikre, at værdisættet ikke blot er dikteret fra øverste ledelse, men stemmer overens med de ansattes opfattelse, har vores medarbejdere deltaget i workshops og kurser med det formål at definere kulturen, værdierne og sikre efterfølgende implementering.

Vi arbejder kontinuerligt på, at skabe adfærd og handling bag værdierne, så vores kunder, samarbejdspartnere, leverandører og kollegaer kan have glæde og gavn af at opleve dette. Vores relation til dig som samarbejdspartner eller leverandør er baseret på ovenstående kultur.